Odparníky Pheagr®

Odparníky SciTech Pheagr objednávejte u našeho výhradního distributora, společnosti L.E.S. CR spol. s r.o. , Sídlo: č.p. 215, 254 01 Okrouhlo (IČO: 25657411; DIČ: CZ25657411)
tel.: + 420 603 474 299 e-mail: obchod@lescr.cz. K dispozici je i e-shop.


Firma SciTech se, ve spolupráci s odborníky na lesní problematiku, entomology, chemiky i uživateli stále věnuje vývoji a použití prostředků šetrných k životnímu prostředí. Ve vývoji odparníků Pheagr jsme novým, dynamickým balením pod ochrannou atmosférou zajistili to, že pokud budete nuceni z jakýchkoliv důvodů Pheagr skladovat bude, zejména za nízké teploty, použitelný i relativně dlouho po doporučené době skladování. (Naše zkušenost je i řadu let.) Nezaspali jsme ani ve vývoji nových typů odparníků, ve stádiu testování jsou nové typy, které by měly přinést, samozřejmě při zachování současných kvalit odparníků Pheagr dynamičtější projev a vyšší odchyt škůdců. Budeme rádi, když zůstaneme s distributory, prodejci i zákazníky v tom nejužším kontaktu a budeme potěšeni, když se na nás, jako na výrobce obrátíte se svými návrhy, požadavky i případně námitkami.
Klíčovými aspekty konstrukce odparníku jsou již citovaná enantiomerní čistota verbenolu a dynamické vyvážení absorpčních schopností pórézní vložky s rychlostí průniku par přes plastové pouzdro odparníku s určenou porositou. Směs použitá v odparníku tvoří agregační feromon daného škůdce (tj. komunikační prostředek, kterým si tento druh hmyzu předává informaci např. k agregaci na vhodné stromy). Této vlastnosti se využívají odparníky Pheagr, které postupným uvolňováním feromonové směsi vytvářejí pro hmyz stálý signál k agregaci do lapačů nebo na stromové lapáky. Takto odchycený hmyz snižuje populační hustotu škůdce a/nebo se používá pro monitorování jeho výskytu (zjištění jeho relativního množství). Použití těchto prostředků k hubení či monitorování hmyzu je mimořádně ohleduplné k životnímu prostředí, neboť zatížení prostředí chemikáliemi je zanedbatelné (běžnými přístroji neměřitelné), samy odparníky v přírodě neznamenají pro své malé rozměry a nevelkou četnost použití valnou zátěž a zatřetí chemické látky použité jako feromon jsou vlastně tytéž, které používá příroda sama (bioracionální prostředky na ochranu lesa).
Název Pheagr je zákonem chráněnou známkou.

PHEAGR®-IT
je základní feromonový odparník na lákání a monitorování lýkožrouta smrkového [Ips typographus (L.) (Scolytidae)] z naší produkce. Dlouhodobě vykazuje vysokou účinnost a spolehlivost při použití ale i příznivou relaci mezi cenou a účinností přípravku. Je kódován bíle.
Je to klasický odparník s náplní (S)-cis-verbenolu [ (1S,2S,5S)-4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-olu ] o dané a kontrolované enantiomerní čistotě, 2-metylbut-3-en-2-olu a 2,6-di-terc-butyl-4-methylfenolu. Na základě dat v odborné literatuře není při výrobě odparníku Pheagr-IT použit ipsdienol. 2,6-Di-terc-butyl-4-methylfenol je použit pro stabilizaci.
Enantiomerní čistota verbenolu znamená vysokou selektivitu účinku; je totiž prokázáno, že jiné isomery této látky (jako například R-cis) mohou mít naprosto odlišné účinky. I to může být jeden z důvodů obliby našeho Pheagru-IT. Materiálový bezpečnostní list.

PHEAGR®-IT FORTE
Ve společnosti SciTech neustal ani materiálový vývoj a provozní zkoušení osvědčených odparníků na lákání a monitorování lýkožrouta smrkového [Ips typographus (L.) (Scolytidae)]. Použitím nových materiálů na konstrukci odparníku Pheagr-IT byl vyvinut odparník s lepšími vlastnostmi. Označili jsme jej pro rozlišení Pheagr-IT Forte. Je určen pro náročnější zákazníky či exponované lokality či experimenty. Odparník je kódován modrým kódem. Materiálový bezpečnostní list.

PHEAGR®-IT EXTRA
Dalším pokročilým typem odparníku je Pheagr-IT Extra na lákání a monitorování lýkožrouta smrkového [Ips typographus (L.) (Scolytidae)]. Použitím nových materiálů na konstrukci odparníku Pheagr-IT byl vyvinut odparník s lepšími vlastnostmi. Označili jsme jej pro rozlišení Pheagr-IT Extra. Je určen pro náročnější zákazníky či exponované lokality či experimenty. Odparník je kódován červeno-modrým kódem. Materiálový bezpečnostní list.

PHEAGR®-IT LONG
Dalším novým odparníkem byl v roce 2017 vyvinut a celý rok 2018 zkoušen Pheagr-IT Long na lákání a monitorování lýkožrouta smrkového [Ips typographus (L.) (Scolytidae)]. Je naplněn náplní jako Pheagr-IT Extra ale jeho konstrukce umožňuje dlouhodobé použití, protože při prakticky stejné dynamice odparu účinné složky odparník pracuje až 35 týdnů. Na konstrukci dvoukomorového odparníku typu Pheagr-IT Long byl udělen patent číslo 308491 (patentová přihláška s číslem spisu PV2017-695). Materiálový bezpečnostní list.

PHEAGR®-IAC
je nový feromonový odparník na lákání a monitorování lýkožrouta vrcholkového [Ips acuminatus (Gyll.) (Scolytidae)]v České republice. V testech vykazuje dobrou účinnost a spolehlivost při použití. Registrován byl v roce 2005. Odparník je kódován žlutým kódem.
Jde opět o klasický odparník z řady Pheagr s náplní ipsdienolu, ipsenolu a [S]-cis-verbenolu [ (1S,2S,5S)-4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-olu ] o dané a kontrolované (enantiomerní) čistotě, 2-metylbut-3-en-2-olu a 2,6-di-terc-butyl-4-methylfenolu. Klíčovými aspekty konstrukce odparníku jsou již citovaná enantiomerní čistota verbenolu a dynamické vyvážení absorpčních schopností pórézní vložky s rychlostí průniku par přes plastové pouzdro odparníku s určenou porositou. Při konstrukci bylo využito dlouholetých zkušeností získaných při výrobě odparníků Pheagr-IT. Materiálový bezpečnostní list.
Protože práce s tímto odparníkem má svá specifika, nabízíme k tématu další čtení.
Literatura ke stažení: Lesnická práce 06, 24 (2005); seznam použitých literárních zdrojů k článku v čas. Les. Práce; Thayensia 4, 153 (2001)

PHEAGR®-IDU
Dalším odparníkem byl v roce 2007 Pheagr-IDU. Je určen na lýkožrouta severského, Ips duplicatus (Sahlberg). Odparník je kódován červeným kódem. Feromonová směs, jejímž základem jsou účinné látky E-myrcenol a ipsdienol zaručuje vysokou a dlouhodobou účinnost. Materiálový bezpečnostní list.

PHEAGR®-PCH
Feromonový odparník Pheagr-PCH je cílen na lákání lýkožrouta lesklého, Pityogenes chalcographus (Linn.). Je kódován žlutočerveným kódem. Vyvážená náplň feromonové směsi, obsahující chalkogran a methyl-2,4-dekadienoát zaručuje vysokou a dlouhodobou účinnost. Materiálový bezpečnostní list.

PHEAGR®-HA
Zatím posledním odparníkem je feromonový odparník na lákání klikoroha borového [Hylobius abietis (Linn.)]. Odparník je kódován kódem 3 modré. Podle všech informací je zřejmé, že tento škůdce může být v nejbližší době závažným problémem. Základní součásti tohoto feromonu je ethanol. Materiálový bezpečnostní list.

KÓDOVÁNÍ ODPARNÍKŮ
Abychom rozlišili odparníky i po rozbalení a aplikaci jsou opatřeny konstrukčním prvkem, který je rozlišuje. Například na obalu (etiketě) odparníku Pheagr-IAC je od letoška nápis ŽLUTÝ KÓD, který znamená, že uvnitř průhledného aplikačního obalu odparníku je válcovitá součást konstrukce adsobčně-odpařovacího systému, která byla kódována žlutou barvou. Kódování odparníků je na připojeném seznamu.

Created with Mobirise ‌

Offline Site Software